مدیریت سرمایه گلنور صدرا

هیئت مدیره هلدینگ صدرا

اصغر

امینـی

از سال ۱۳۹۹ (بدو تاسیس) تاکنون رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ گلنورصدرا

از سال ۱۳۷۲ (بدو تاسیس) تا ۱۳۷۸ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گلنور

از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ مدیرعامل شرکت گلنور

از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ رئیس هیئت مدیره شرکت گلنور

از سال ۱۳۸۰ (بدو تاسیس) تا ۱۳۹۱ نایب رئیس هیئت مدیره

از سال ۱۳۸۰ (بدو تاسیس) لغایت ۱۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

از سال ۱۳۹۳ تا کنون رئیس هیئت مدیره

 

از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره

محمد

مـهرشاد

از سال ۱۳۹۹ (بدو تاسیس) تاکنون رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ گلنورصدرا

از سال ۱۳۷۲ (بدو تاسیس) لغایت ۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی

از سال ۱۳۷۸ تا کنون به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نورکار الکتریک

از سال ۱۳۸۰ (بدو تاسیس) لغایت ۱۳۸۵ به سمت مدیر عامل

از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

از سال ۱۳۸۰ (بدو تاسیس) تا ۱۳۹۱ نایب رئیس هیئت مدیره

از سال ۱۳۸۰ (بدو تاسیس) لغایت ۱۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

از سال ۱۳۹۳ تا کنون رئیس هیئت مدیره

 

از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره

محمد

امینـی

از سال ۱۳۹۹ (بدو تاسیس) تاکنون به سمت عضو هیئت مدیره
از سال ۱۳۹۴ تا کنون، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت گلنور

از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نورکارالکتریک

از سال ۱۴۰۰ تا کنون به عنوان عضو هیئت مدیره

از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آرا الکتریک
از سال ۱۳۹۲ تا کنون، به عنوان رئیس هیئت مدیره

از سال ۱۳۹۹ (بدو تاسیس) لغایت ۱۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره

از ۱۴۰۰ تا کنون به عنوان عضو هیئت مدیره

از ۱۴۰۰ (بدو تاسیس) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

از ۱۴۰۰ تا کنون به عنوان عضو هیئت مدیره

فرشته

امینی

از سال ۱۳۹۹ (بدو تاسیس) تاکنون به سمت عضو هیئت مدیره

از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گلنور

از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۴ به سمت مدیر عامل شرکت گلنور

از سال ۱۳۹۴ تا کنون به سمت مدیرعامل از سال۱۴۰۰ تاکنون رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

از سال ۱۳۹۹به سمت عضو هیئت مدیره

از سال ۱۳۹۹ تاکنون به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

کامران

نوایی

از سال ۱۳۹۹ (بدو تاسیس) تاکنون به سمت عضو هیئت مدیره
از سال ۱۳۹۴ تا کنون، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت گلنور

از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۸، مدیرفروش و عضو هیئت مدیره شرکت نورکار الکترونیک

از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نورکار الکترونیک

از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۰ رئیس هیئت مدیره شرکت نورکار الکترونیک

از سال ۱۴۰۰ تاکنون نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نورکار الکترونیک

از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ عضو هیئت مدیره

از سال ۱۴۰۰ تاکنون نایب رئیس هیئت مدیره

از سال ۱۳۹۲ تا کنون، به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شیرین مهرآرا

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به عنوان مدیر عامل شرکت شیرین مهرآرا

از سال ۱۴۰۰ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نیاک انرژی گلسار